Dzisiaj jest piątek, 22 marca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 15 z dnia 10.04.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Zamek w dzierżawę
Rowerowa rewolucja
Czy park zostanie sprzedany?
Będzie remont drogi na wale
Gryfińscy tancerze znów się prezentują
Odwołana po dwóch miesiącach
Uczcili patrona
Sport

Czy park zostanie sprzedany?

Jeszcze we wrześniu ub. roku informowaliśmy (w numerze 39), że firma deweloperska ze Szczecina zainteresowana jest zakupem w Chojnie gruntu pod budowę trzydziestorodzinnego bloku z mieszkaniami na sprzedaż. Gmina zaproponowała lokalizację m.in. koło Netto na ul. Kościuszki i za blokiem komunalnym przy ul. Prusa. Firma wybrała jednak teren parku u zbiegu ul. Wilsona i Dworcowej. Urząd Miejski rozpoczął przygotowania do całej operacji i na 12 kwietnia wyznaczono pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż tego terenu, liczącego 0,9899 ha. Cena wywoławcza wynosi 700 tys. zł.
W tej sprawie 6 kwietnia list otwarty do burmistrza Chojny Adama Fedorowicza wystosował przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Mróz (który w jesiennych wyborach samorządowych zamierza ubiegać się o stanowisko burmistrza). Oto treść listu.


Na podstawie licznych sygnałów, bezpośrednio lub za pośrednictwem radnych, od mieszkańców naszej gminy zaniepokojonych planowaną sprzedażą działki nr 257 w obrębie 3 miasta Chojna przy ul. Wilsona i Dworcowej, przeznaczonej pod zieleń parkową, oznaczonej w ewidencji gruntów jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), wnioskuję o wstrzymanie procedury przetargowej i przeprowadzenie w tej kwestii konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Niewątpliwie obecny park wymaga rewitalizacji i zabiegów melioracyjno-drenarskich, są w urzędzie stworzone koncepcje jego zagospodarowania na cele społeczne. Przecież ten skwer zieleni historycznie służy mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji, jest optymalnie do tych celów położony z dala od przecinających nasze miasto ruchliwych dróg krajowych i wojewódzkich oraz jako tereny zielone jest zapisany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonym przez Radę Miejską. Z tych chociażby względów niepokojące wydają się doniesienia o możliwości zmiany przeznaczenia tego terenu w wyniku sprzedaży na cele związane z budownictwem.

Park w Chojnie u zbiegu Dworcowej i Wilsona

Nawiązując do polityki przestrzennej gminy, bada ona warunki i możliwości celowego kształtowania, rozwoju i użytkowania przestrzeni. Natomiast jej zadaniem jest realizacja zamierzeń. W tym celu potrzebne są wyobrażenia celów, należyte instrumenty i dostateczne możliwości działania podmiotów tej polityki. Jednym słowem polityka przestrzenna jest to działalność planowa, która polega na znajomości praw rządzących kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni, celem najbardziej racjonalnego jej zagospodarowania. Na szczeblu gminy opracowywane są dwa dokumenty: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy lub dla jej części. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy działka wpisana jako częściowo zieleń parkowa, częściowo obszary wyłączone z zabudowy na terenie miasta, o niekorzystnych warunkach wykonawstwa (grunty słabonośne, płytkie zwierciadło wód gruntowych), strefa „E” ochrony ekspozycji, pomniki przyrody, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek Bz.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Chojna opracowany został rozwój gminy składający się z trzech filarów:
* zachowania rolniczego charakteru gminy ze wszystkimi konsekwencjami z przekształceń strefy rolnictwa i jego otoczenia,
* rozwój miasta Chojna jako lokalnego ośrodka wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie położenia gminy i uwarunkowań lokalnych,
* rozwój turystyki z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Dotychczasowa polityka przestrzenna gminy, tłumaczona najczęściej względami finansowymi, opierała się na unikaniu tworzenia obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, co z kolei doprowadziło do tego, że dziś może Pan kreować politykę przestrzenną w sposób jednoosobowy, za pośrednictwem decyzji o warunkach zabudowy. Takie jednoczesne wyłączenie z kreowania polityki przestrzennej czynnika społecznego i skupienie w jednych rękach całego procesu decyzyjnego może prowadzić do podejrzeń, chociażby w kontekście korupcyjnym. Mimochodem staje się Pan w ten sposób jednoosobowym architektem gminnym. Jest to sprzeczne z intencją ustawodawcy, który zapisał w ustawie o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 5) wyłączną kompetencję w tym zakresie czynnikowi społecznemu, jakim jest niewątpliwie w strukturze władzy kolegialna Rada Miejska. Tym bardziej gdy przedmiotem takich zmian może zostać objęta typowa miejska przestrzeń publiczna.

Reasumując, może należy zastanowić się nad sprzedażą na te cele sąsiednich działek nr 254/1 i 254/2 obręb 3. Łącznie są niewiele mniejsze, ale sąsiadujące bezpośrednio i nawiązujące do zabudowy wielorodzinnej przy ul. Prusa, a pozwalające na zachowanie znacznej części obecnego parku w swoim pierwotnym przeznaczeniu. Takie rozwiązanie byłoby zapewne korzystne także dla potencjalnych nabywców mieszkań w nowo powstałych budynkach wielorodzinnych na proponowanych przeze mnie działkach. W dzisiejszych czasach dla mieszkańców bezcennym staje się fakt przeznaczenia terenów gminnych na cele rekreacyjne czy parkingowe Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, że kwotowy plan sprzedaży majątku, przyjęty w uchwale budżetowej na obecny rok, został praktycznie zrealizowany, więc ewentualna rezygnacja czy czasowe wstrzymanie procedury przetargowej nie wpłynie negatywnie na planowaną realizację gminnych zadań. Wierząc w Pańskie dobre intencje oraz poszanowanie zdania naszych mieszkańców, wnioskuję jak na wstępie.
Piotr Mróz

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska