Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 03.07.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Absolutoria w gminach i powiecie
Cedyńska historia stara i nowa
Honory dla prof. Filipowiaka
Blues jest także kobietą
Od I ligi do B klasy
Słoneczna energia bardziej opłacalna
Jeszcze kino nie zginęło
Nowy garnitur i dziurawe buty
Sport

Absolutoria w gminach i powiecie

Piłat w opałach
To już znany scenariusz w Gryfinie: zwołuje się sesję Rady Miejskiej, a potem przerywa i wznawia obrady po dłuższej przerwie. Tym razem chodzi o absolutorium dla burmistrza Henryka Piłata. Sesję absolutoryjną zwołano na 28 czerwca, bo koniec tego miesiąca jest granicznym terminem rozliczenia ubiegłego roku budżetowego. Jednak chwilę po rozpoczęciu obrady przerwano, ponieważ większość rady na wniosek opozycji podjęła uchwałę o zaskarżeniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Aby zrozumieć ów proceder, należy przypomnieć ostatnie wydarzenia. Otóż komisja rewizyjna Rady Miejskiej wypracowała negatywną opinię w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok i wraz z uzasadnieniem przesłała ją do RIO w Szczecinie. Jednak skład orzekający RIO 12 czerwca wniosku tego nie uwzględnił i wykonanie budżetu zaopiniował pozytywnie. Z tą decyzją nie zgodziła się opozycja, postanawiając odwołać się do Kolegium RIO. W uzasadnieniu podano, iż skład orzekający RIO nie odniósł się do meritum sprawy, czyli pominął zarzuty, jakie wobec burmistrza przedstawiła komisja rewizyjna. Chodziło tam o drastyczne niewykonanie dochodów, pozostawienie zobowiązań wymagalnych na 2012 rok, niebezpieczny ponadplanowy wzrost zadłużenia (do 59 proc. dochodów budżetu) i bardzo wysoki poziom wydatków bieżących, nierokujących nadziei na poprawę finansów gminy.
Uchwałę o odwołaniu się do Kolegium poparło 11 radnych przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Gdyby ta arytmetyka przetrwała do następnej sesji, to burmistrz absolutorium nie otrzyma. Przewodniczący rady Mieczysław Sawaryn zakomunikował, że obrady zostaną wznowione 26 lipca o godz. 10.
(tw)

W Chojnie dług rośnie
Tak jak w innych gminach, również w Chojnie odbyła się 28 czerwca sesja absolutoryjna. Ubiegłoroczne dochody po wszystkich zmianach budżetu wyniosły ostatecznie 35,152 mln zł, czyli zrealizowano 93,9% zaplanowanej kwoty. Dochody bieżące wykonano w 94,5%, a majątkowe w 87,6% (2,665 mln zł). Wydatki zrealizowano w kwocie 41,700 mln zł, co stanowi 89,1% planu. Deficyt budżetowy wyniósł 6,548 mln, choć zakładano aż o 30% wyższy. Dług gminy na koniec roku 2011 doszedł do 19,823 mln zł, czyli stanowi 56,4% wykonanych dochodów (ustawowo dopuszczalna granica to 60%). Przez rok zadłużenie zwiększyło się o 6,294 mln. Opinię komisji rewizyjnej, oceniającą wykonanie budżetu, przedstawił jej przewodniczący Janusz Babiarz. Potwierdziła ona przekroczenie bieżących wydatków w stosunku do bieżących dochodów o 239 180 zł, co jest naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Stwierdzono pilną konieczność zwiększenia dochodów lub ograniczenia wydatków, gdyż dług stał się niebezpiecznie wysoki. Jak stwierdzono w opinii, „zdaniem części członków komisji konieczne są szybkie reformy w sferze organizacji oświaty, gdyż kosmetyczne zmiany w oświacie gminnej, przeprowadzone w roku 2011, będą niewystarczające, aby uzdrowić w latach następnych wydatki w tej sferze”. Ponadto uznano za bardzo pilne czynności naprawcze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, bo jego zobowiązania wobec wierzycieli wynosiły na koniec roku 1,059 mln zł i niemal tyle samo winni są ZGM mieszkańcy i firmy. Deficytowe jest także targowisko gminne w Krajniku Dolnym, dlatego należy poprawić jego funkcjonowanie, aby co najmniej wychodziło ono na zero. Na koniec komisja rewizyjna stwierdziła, że wykazane przez nią uchybienia nie miały wpływu na realizację ubiegłorocznego budżetu i wniosła o udzielenie absolutorium burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi (byli za tym wszyscy członkowie).
Radny Rafał Skrzypek przyznał, że zrealizowanie dochodów majątkowych w 87,5% to dobry wskaźnik, jednak zwrócił uwagę, że pierwotnie planowano je w wysokości 4,6 mln, a więc uzyskano tylko 56% tej kwoty. Drugim niepokojącym wskaźnikiem jest zadłużenie, które przez rok wzrosło z 37% dochodów do 56%.
Burmistrz Fedorowicz odparł, że te 56% obejmuje też wszystkie poręczenia, w tym blisko 3 mln dla Federacji Zielonych Gaja, ale zmieni się to, gdy rozliczy ona projekt rewitalizacji Doliny Miłości w Zatoni. Przyznał, że gmina sprzedaje znacznie mniej nieruchomości niż planuje.
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowali niemal wszyscy radni, jedynie R. Skrzypek wstrzymał się od głosu.
(rr)

Bezdyskusyjne absolutorium
W 98 procentach gmina Trzcińsko-Zdrój zrealizowała zaplanowane na ubiegły rok dochody, co dało kwotę 17,989 mln zł. Planu sprzedaży nieruchomości nie wykonano tylko w 2 proc. Wydano ogółem 19,893 mln (97 proc.). Zadłużenie na koniec grudnia wyniosło 5,390 mln, czyli 30 proc. osiągniętych dochodów.
Opozycyjny radny Marek Rutka na początku sesji zgłosił zaskakujący wniosek, by zdjąć z porządku obrad dyskusję nad absolutorium. Wniosek oczywiście nie przeszedł. Gdy później przy uchwale rzeczywiście nie było dyskusji, Rutka wyjaśniał, czemu zgłosił swój wniosek: - Rada nie dyskutuje w żadnej sprawie, nie tylko nad budżetem.
Burmistrz Zbigniew Kitlas otrzymał absolutorium zdecydowaną większością 11 głosów. Wcześniej na sesji przypomniał realizowane obecnie inwestycje. M.in. jesienią mają być zakończone prace przy restauracji zabytkowego młyna, Baszty Zachodniej i murów obronnych. Remontowana jest też świetlica w Gogolicach.
(rr)

Starosta Konarski dziękuje radnym
i pracownikom
za prawidłowe wykonanie budżetu
Dobry rok w powiecie
W czwartek głównym punktem sesji Rady Powiatu było przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok i uchwała o udzieleniu zarządowi absolutorium. Sprawozdanie obrazowo i dość szczegółowo zaprezentowała skarbnik Izabela Świderek. Wynikało z niego, iż założenia budżetowe zostały wykonane bez większych niedociągnięć. Dochody wyniosły 72,26 mln zł (98,7 proc. planu), a wydatki 74,12 mln, co stanowiło 95 proc. planu. Tym samym zmniejszono o połowę zaplanowany deficyt. Wyniósł on w rzeczywistości 2,86 mln. Na koniec roku osiągnięto tzw. nadwyżkę operacyjną w wysokości 10,25 mln. To nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi. W 2011 r. sporo inwestowano, bo wydatki majątkowe, czyli inwestycje wyniosły 14,73 mln zł. Znaczną ich część pochłonęły inwestycje w drogownictwie i oświacie. Oświata to dział, na który przeznaczono największe kwoty z budżetu, bo prawie 20 mln. W 2011 roku spłacono 973 tys. zł kredytu. Jednak zadłużenie jest jeszcze znaczne, bo wynosi 20,22 mln, czyli 28,38 proc. zrealizowanego dochodu. W ciągu roku nie przekroczono planowanych wydatków.
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przyjęto 16 głosami przy 2 wstrzymujących się (Wojciech Fedorowicz, Rafał Mucha). Tak samo zagłosowano przy absolutorium dla Zarządu Powiatu.
(tekst i fot. tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska