Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 8 z dnia 22.02.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nauczyciele potrzebują doradców
Dodatki dla nauczycieli - trudne kompromisy
Gazety ponad granicą
Cygański wieczór
Odprawa policji w powiecie
Jak Königsberg stawał się Chojną
Sklep z nadzieją
Historyczna wyprawa
Zainspirowani dawnymi mistrzami
Złoty skoczek i miotacz

Nauczyciele potrzebują doradców

Od kilkunastu tygodni piszemy dużo o poziomie nauczania w szkołach naszego powiatu. Punktem wyjścia była grudniowa debata oświatowa, prowadzona w Gryfinie przez kuratora Jerzego Kotlęgę, który analizował fatalne wyniki w końcowych testach szóstoklasistów i gimnazjalistów. W późniejszej dyskusji wśród środków zaradczych wymieniano funkcjonowanie w gminach doradców metodycznych z prawdziwego zdarzenia. Mówił o tym m.in. burmistrz Morynia Jan Maranda, dlatego 2 lutego w Urzędzie Miejskim w Moryniu odbyło się spotkanie w celu dokonania wstępnych uzgodnień w tej kwestii. Uczestniczyli: szef oddziału kuratorium w Chojnie Ryszard Lejman, naczelnik Wydziału Edukacji w gryfińskim starostwie Barbara Maślak, przedstawiciele gmin Cedynia, Chojna, Moryń i Trzcińsko Zdrój, dyrektorzy moryńskich szkół. Sekretarz gminy Moryń Jerzy Choroszewicz przedstawił propozycję adaptacji dla naszych potrzeb modelu, funkcjonującego od 5 lat w Policach. R. Lejman zaznaczył, że doradztwo metodyczne jest szczególnie istotne dla młodych nauczycieli oraz absolwentów studiów nienauczycielskich. Omówił funkcjonowanie doradztwa na przykładzie Wałcza, gdzie zawarto porozumienie gmin, a władze powiatowe ponoszą koszty utrzymania placówki. Wiceburmistrz Trzcińska Jerzy Zgoda uważa, że nauczyciele, którzy osiągają niskie wyniki na sprawdzianach, nie powinni być doradcami. Według niego przyczyny niskich wyników uczniów to m.in. błędna polityka kadrowa dyrektorów, brak dyscypliny pracy, niewykorzystana w pełni funkcja opiekuna stażu. Z kolei dyrektorzy stwierdzili, że konferencje metodyczne w opinii nauczycieli nie spełniają ich oczekiwań. Naczelnik Maślak powiedziała, że przeciwna jest tworzeniu wielkich struktur i zasugerowała, aby gmina pilotażowo zatrudniła nauczyciela-metodyka.

Pod koniec J. Choroszewicz przedstawił propozycję powołania na południu powiatu zespołu metodyków. Każda gmina w zależności od swej wielkości powierzy zadania doradcy 1-2 nauczycielom. Obniżono by im obowiązkowy wymiar godzin, otrzymywaliby ponadto dodatek funkcyjny. Pozostałe koszty funkcjonowania zespołu pokrywane byłyby proporcjonalnie do liczby oddziałów szkolnych w poszczególnych gminach. Wstępnie ustalono, że zespół doradców składałby się z koordynatora oraz 4-5 metodyków (nauczanie zintegrowane, język polski, matematyka, przyroda i biologia, język obcy) i miałby siedzibę w Chojnie jako największej i centralnie położonej gminie w tym rejonie. Już 9 marca w Chojnie z udziałem kuratora ma się odbyć kolejne spotkanie. Do tego czasu gminy przeanalizują swe możliwości organizacyjne, finansowe, kadrowe i przedstawią kandydatów do zespołu.
- Dokonana podczas grudniowej debaty prezentacja wyników sprawdzianów boleśnie uzmysłowiła samorządom nie tylko niepokojąco niskie wyniki, bo o tym wiedzieliśmy już wcześniej, ale również złożoność przyczyn takiego stanu - mówi burmistrz Morynia Jan Maranda (na zdjęciu). - Wypowiedzi burmistrzów wskazywały, że oświata pochłania znacznie większe środki niż przekazywane gminie w subwencji, która często nie wystarcza nawet na płace. Dbałość o bazę oświatową, o doskonalenie nauczycieli, o wyposażenie szkół - to wszystko okazuje się niewystarczające. Czego zaniechaliśmy? Co jeszcze możemy zrobić w granicach przyznanych gminom kompetencji? Debata wyraźnie wskazała jedną z możliwości: zorganizowanie doradztwa metodycznego. Pożądanym rozwiązaniem byłoby utworzenie zespołu doradców dla całego powiatu, jednak starostwo jak do tej pory nie podejmuje takiej inicjatywy. Doceniając wagę problemu, niektóre gminy (Chojna, Cedynia, Moryń, Trzcińsko Zdrój) podjęły działania zmierzające do utworzenia zespołu doradców - mówi J. Maranda.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska